Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dostawa sprzętu medycznego ? bieżnia do reedukacji chodu dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze


Data ogłoszenia: 2017-09-11
Stan przetargu:
Data zakończenia:


Zielona Góra, dnia 11 września 2017 r.

                                                                                                                      Wykonawcy
                                                                                                                      ubiegający się o udzielenie
                                                                                                                      przedmiotowego zamówienia

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w dniu 11 września 2017r. dokonano następujących czynności w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – BTL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, cena brutto: 340.000,00 zł, termin gwarancja: 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 80,00 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin gwarancji (40%).

Numer oferty

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena (C)

Liczba punktów
w kryterium termin gwarancji (G)

Łączna liczba punktów
przyznanych ofercie
w dwóch kryteriach

1

BTL POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 ul. Leonidasa 49
 02-239
Warszawa
 cena brutto: 340.000,00 zł
 termin gwarancji: 3 lat
od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy

60,00

20,00

80,00


Podstawa prawna:

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”;

Art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp – „(…) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo(…)”.

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki do pobrania:

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=