Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konkurs Ofert


Data ogłoszenia: 2018-07-17
Stan konkursu: Ogłoszony
Data zakończenia: 2018-07-31


DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w okresie od 1.8.2018 do 31.12.2018

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2) i Międzyrzecza (3).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.1938) w zakresie:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w zakresie opieki lekarskiej
  i konsultacji:

poradnia laryngologiczna (1)(2), poradnia ginekologiczna (1), poradnia gastroenterologiczna (1), poradnia alergologiczna (1)(2), poradnia chirurgiczna (1)(2), poradnia gruźlicy i chorób płuc (1)(2), poradnia diabetologiczna (1), poradnia ortopedyczna (1), poradnia urologiczna (1), poradnia dermatologiczna (1), poradnia kardiologiczna (1), poradnia endokrynologiczna (1), poradnia neurologiczna (2),  poradnia okulistyczna (2).

 1. Opieki psychiatryczna:
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki psychologicznej(1),
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki lekarskiej (1),
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki lekarskiej(1),
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki psychologicznej(1),
 • poradnia psychologiczna (1),
 • poradnia psychologiczna w zakresie psychoterapii (1),
 • świadczenia w zakresie opieki lekarskiej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych (1).
 1. Podstawowa opieka zdrowotna: opieka lekarska (1)(2)(3), pielęgniarska (1), położnej (1).
 2. Rehabilitacja lecznicza: poradnia rehabilitacyjna (1),
 3. Świadczenia diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego (1).
 4. Rehabilitacja lecznicza: terapia zajęciowa na rzecz hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji neurologicznej (1).
 5. Badanie autopsyjne (1).

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

         Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na okres VIII-XII 2018 roku  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ........................................” do dnia   31.7.2018 r. do godz.  9.30 w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

         Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.7.2018 r. o godz.  10.00 w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B210.

         Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

         Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

W przypadku trudności z pobraniem załączników proszę o kontakt 68 452 77 00

Załączniki do pobrania:

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=