Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w 2018 roku


Data ogłoszenia: 2017-12-15
Stan konkursu: ogłoszony
Data zakończenia: 2017-12-28


DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w okresie od 1.1.2018 do 30.06.2018 [I]

oraz od 1.1.2018 do 31.12.2018 [II]

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2) i Międzyrzecza (3).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1638), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1793) w zakresie:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w zakresie opieki lekarskiej
  i konsultacji [I]:

poradnia laryngologiczna (1)(2), poradnia ginekologiczna (1), poradnia gastroenterologiczna (1), poradnia alergologiczna (1)(2), poradnia chirurgiczna (1)(2), poradnia gruźlicy i chorób płuc (1)(2), poradnia diabetologiczna (1), poradnia ortopedyczna (1), poradnia urologiczna (1), poradnia dermatologiczna (1), poradnia kardiologiczna (1), poradnia endokrynologiczna (1), poradnia neurologiczna (2),  poradnia okulistyczna (2).

 1. Opieki psychiatryczna [I]:
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki psychologicznej(1),
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki lekarskiej (1),
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki lekarskiej(1),
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki psychologicznej(1),
 • poradnia psychologiczna (1),
 • poradnia psychologiczna w zakresie psychoterapii (1),
 • świadczenia w zakresie opieki lekarskiej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych (1).
 1. Podstawowa opieka zdrowotna [I]: opieka lekarska (1)(2)(3), pielęgniarska (1), położnej (1).
 2. Rehabilitacja lecznicza: poradnia rehabilitacyjna (1)[II], świadczenia w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach domowych (1)(2)[II], świadczenia
  w zakresie opieki logopedycznej, psychologicznej i terapii zajęciowej
  na rzecz hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji neurologicznej (1)[II].
 3. Leczenie szpitalne [II]: świadczenia lekarskie w zakresie dyżurów lekarskich, Świadczenia pielęgniarskie i opiekunów medycznych wykonywane
  w oddziałach szpitalnych (1).
 4. Świadczenia lekarskie w zakresie diagnostyki kardiologicznej [II]: próby     wysiłkowe EKG (1)(2)(3), badania holterowskie (1).
 5. Świadczenia lekarskie [II] – konsultacje stomatologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1).
 6. Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji okulistycznych dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)(2)[II].
 7. Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji neurologicznych dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)(2)[II].
 8. Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji kardiologicznej dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej (2)[II].
 9. Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji ortopedycznej dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej (2)[II].
 10. Świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  w oddziałach szpitalnych (1)[II].
 11. Świadczenia w zakresie usług lekarskich w Poradni Medycyny Pracy (1)(2)[II].
 12. Świadczenia w zakresie usług psychologicznych – badania psychotechniczne (2)[II].
 13. Świadczenia diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego (1)[II].
 14. Świadczenia w zakresie badania EMG, EEG, Videometrii  (1)(2)[II].    
 15. Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (1)(2)(3)[II] oraz organizacji i prowadzenie punktu pobrań materiałów do badania laboratoryjnych (2)[II], badań immunohistopatologicznych, cytopatologicznych, histopatologicznych (1)(2)[II].  
 16. Świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej: rtg, USG, MRI, TK, PET, scyntygrafii (1)(2)(3)[II] i densytometrii (1)(2)[II].
 17. Transport sanitarny (1)[II].
 18. Świadczenia w zakresie tomografii oka, angiografii fluoresceinowej (2)[II].
 19. Badanie autopsyjne (1)[II].

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

            Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na 2018 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ........................................” do dnia   28.12.2017 r. do godz.  9.30 w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

            Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz.  10.00 w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B210.

            Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

            Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Załączniki do pobrania:

Pobierz
Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=