Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONKURS OFERT


Data ogłoszenia: 2017-07-11
Stan konkursu: Ogłoszony
Data zakończenia:


DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w okresie od 1.8.2017 do 30.09.2017 [I]

oraz od 1.8.2017 do 31.12.2017 [II]

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1638), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1793) w zakresie:

1.   Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w zakresie opieki lekarskiej
i konsultacji [I]:

poradnia laryngologiczna (1), poradnia alergologiczna (2), poradnia chirurgiczna (2), poradnia gruźlicy i chorób płuc (1)(2), poradnia neurologiczna (2),  poradnia okulistyczna (2).

2.   Opieki psychiatryczna [II]:

-         poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki lekarskiej i konsultacji (1),

3.   Leczenie szpitalne [II]: Świadczenia pielęgniarskie i opiekunów medycznych wykonywane w oddziałach szpitalnych (1).

4.   Świadczenia lekarskie [II] – konsultacje stomatologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i  oddziałów szpitalnych (1).

5.   Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji okulistycznych dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)[II].

6.    Świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji neurologicznych dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)[II].

7.   Świadczenia w zakresie usług lekarskich w Poradni Medycyny Pracy (1)(2)[II].

8.   Badanie autopsyjne (1)[II].

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

         Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na 2017 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ........................................” do dnia   27.7.2017 r. do godz.  12:00 w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

         Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu   28.7.2017 r. o godz. 11:00                       w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B201.

         Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

         Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć                     do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Załączniki do pobrania:

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=