Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZĘŃ ZDROWOTNYCH.

DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

w okresie od  01.03.2021 r. do  30.06.2021 r. [I]

oraz od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. [II]

 

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2) i Międzyrzecza (3).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.295 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz.1398 z późn. zm.) w zakresie:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna [I] – w zakresie opieki lekarskiej
  i konsultacji:

poradnia alergologiczna (2), poradnia chirurgiczna (1)(2), poradnia pulmonologiczna(1)(2), poradnia ortopedyczna (1), poradnia endokrynologiczna (1), poradnia neurologiczna (2),  poradnia okulistyczna (2).

 1. Opieki psychiatryczna [I] (1):
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki lekarskiej,
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie opieki psychologicznej,
 • poradnia leczenia nerwic w zakresie psychoterapii.
 1. Podstawowa opieka zdrowotna [I]: opieka lekarska (3), pielęgniarska (3).
 2. Leczenie szpitalne [II] (1): świadczenia lekarskie w zakresie dyżurów lekarskich, świadczenia opiekunów medycznych wykonywane w oddziałach szpitalnych.
 3. Świadczenia lekarskie [II] (1) – konsultacje stomatologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych.
 4. Świadczenia lekarskie [II] - konsultacje neurologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1).
 5. Świadczenia w zakresie usług lekarskich [II] w Poradni Medycyny Pracy (1)(2).
 6. Świadczenia w zakresie badania EMG, EEG, Videometrii [II] (1).    
 7. Transport medyczny [II] (1).
 8. Świadczenia w zakresie tomografii oka, angiografii fluoresceinowej [II] (2).
 9. Badanie autopsyjne [II] (1).
 10. Świadczenia w zakresie pielęgniarki epidemiologicznej [II] (1).
 11. Świadczenia w zakresie lekarza przewodniczącego Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych [II] (1).

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

                Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

                Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na 2021 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ........................................” do dnia    24.2.2021 r. do godz. 12.00  w Sekretariacie  SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

                Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.2.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie SP ZOZ MSWiA  w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B210.

                Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

                Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

 

W przypadku problemów z pobraniem meteriałów konkursowych prosimy o kontakt mailowy:

dyrektor@poliklinika.zgora.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Karczewską, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@poliklinika.zgora.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora, wynikających z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2018.2190 t.j.);
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. obsługa prawna, dostawa oprogramowania czy usług z zakresu obsługi teleinformatycznej, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym na potrzeby wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją ewentualnego niepodania danych osobowych będzie wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, tj. odrzucenie oferty;
 4. Administrator w oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

            

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=