Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2)

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z poźn. zm.), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1373 z późn. zm.) w zakresie:

 

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w zakresie opieki lekarskiej
  i konsultacji:

- poradnia ortopedyczna (1);

- poradnia pulmonologiczna (1)(2);

- poradnia alergologiczna (2)

 

 1. Opieka psychiatryczna(1):
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki lekarskiej,
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki psychologicznej,
 • poradnia psychologiczna,
 • poradnia psychologiczna w zakresie psychoterapii,
 • świadczenia w zakresie opieki lekarskiej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych.

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

            Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

          

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na X –XII 2019 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ......................... do dnia   30.9.2019 r. do godz.  10:00 w Sekretariacie   SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

            Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  30.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie SP ZOZ MSWiA  w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B210.

            Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

            Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Karczewską, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@poliklinika.zgora.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora, wynikających z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2018.2190 t.j.);
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. obsługa prawna, dostawa oprogramowania czy usług z zakresu obsługi teleinformatycznej, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym na potrzeby wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją ewentualnego niepodania danych osobowych będzie wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, tj. odrzucenie oferty;
 4. Administrator w oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=