Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa

Ogłoszenie dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/pielegniarki-oddzialowe

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MSWiA w Zielonej Górze,
ul. Wazów 42 w  Zielonej Górze, ogłasza konkurs na stanowiska:

 

 • Pielegniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej;

 

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896) i proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018. poz. 393).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
 a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu  dokument posiadający to prawo.

- dokumenty wskazane powyżej (pkt 2), muszą być złożone w oryginale lub
w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

-  kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP podmiotu tworzącego, tj do dnia 05.07.2019r. do godziny  15:00 na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze,

 1. Wazów 42,

65-044 Zielona Góra

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje  imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:

 

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
 i Diabetologii"

lub

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii"

lub

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"

 

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur – lipiec-sierpień 2019

 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA STANOWISKO OBJĘTE POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze (Administratora) rekrutacji na stanowisko:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii,
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

  Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

 

INFORMACJA OD UCZESTNIKA REKRUTACJI

 • Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora.
 • Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze (ul. Wazów 42 65-044 Zielona Góra). Nasze dane kontaktowe: tel. 68 452 77 00, dyrektor@poliklinika.zgora.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adam Klimowski, kontakt@dpo24.pl.

 

 

 

       ……………………………………………………………….

         /potwierdzenie Kandydata zapoznania się z treścią klauzuli

                           Informacyjnej – data i podpis/

 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=