Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Klauzula informacyjna Pacjenta

 

Klauzula informacyjna Pacjenta

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia           27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra, nr tel.68 452 77 00.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych PaniąBeatąKarczewskąza pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@poliklinika.zgora.pllub listownie: Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.
 3. Przetwarzamy zarówno dane zwykłe jak i szczególnie chronione naszych Pacjentów, t.j.: nazwiskoi imię (imiona), numer PESEL, płeć, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania i pobytu, pokrewieństwo (tam, gdzieosoby zgłaszane są przez członka rodziny), dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wszelkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, przede wszystkim informacje o stanie zdrowia.Możemy również,w związku z diagnozą i procesem leczenia, przetwarzać informacje o nałogach, preferencjach seksualnych, dane genetyczne, a w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres email, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki).

Przetwarzamy także dane osób, które Pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i do dostępu do dokumentacji medycznej: imię, nazwisko, nr telefonu, stopień pokrewieństwa, adres.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaoraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),

- art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaoraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniacelem realizacji praw pacjenta,  odbierania i archiwizacji oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie jego zdrowia,

- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz efektywne zarządzanie podmiotem leczniczym w celu nawiązania kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rejestrację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru badań,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z koniecznością wystawienia rachunków za wykonanie przez Administratora usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora).

 1. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne.Jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie). Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności z Pani/Pana strony. Ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nasz kontakt z Panią/Panem nie będzie możliwy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Administrator jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dlazapewnienia poufności Pani/Pana danych. Dla wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw Pacjenta czy zapewnienia właściwej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, możemy udostępniać dane podmiotom, z którymi mamy zawarte odrębne umowy o świadczenie usług, tj. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom usług zaopatrujących nas w rozwiązania technicznei informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 8. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 9. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 10. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 11. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba, że pacjent odebrał skierowanie,
 12. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Dla celów dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą przez okres ich przedawnienia, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane na potrzeby rachunkowości oraz dla celów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=