Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

w okresie od  01.01.2021 r. do  30.06.2021 r. [I]

oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [II]

 

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2) i Międzyrzecza (3).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.295 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 z późn. zm.) w zakresie:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna [I] – w zakresie opieki lekarskiej i konsultacji:

poradnia otolaryngologiczna (1)(2), poradnia ginekologiczna (1), poradnia gastroenterologiczna (1), poradnia alergologiczna (1)(2), poradnia chirurgiczna (1)(2), poradnia pulmonologiczna(1)(2), poradnia diabetologiczna (1), poradnia ortopedyczna (1), poradnia urologiczna (1), poradnia dermatologiczna (1), poradnia kardiologiczna (1), poradnia endokrynologiczna (1), poradnia neurologiczna (2),  poradnia okulistyczna (2), poradnia logopedyczna (1).

 1. Opieki psychiatryczna [I]:
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki lekarskiej(1),
 • poradnia zdrowia psychicznego w zakresie opieki psychologicznej(1),
 • poradnia psychologiczna (1),
 • poradnia psychologiczna w zakresie psychoterapii (1),
 • świadczenia w zakresie opieki lekarskiej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych (1).
 1. Podstawowa opieka zdrowotna [I]: opieka lekarska (1)(2)(3), pielęgniarska (1)(3), położnej (1).
 2. Rehabilitacja lecznicza [I]: poradnia rehabilitacyjna (1), świadczenia w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach domowych (1)(2),świadczenia w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych (2) świadczenia w zakresie opieki logopedycznej, psychologicznej i terapii zajęciowej na rzecz hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji neurologicznej (1).
 3. Leczenie szpitalne [II]: świadczenia lekarskie w zakresie dyżurów lekarskich, świadczenia opiekunów medycznych wykonywane w oddziałach szpitalnych (1).
 4. Świadczenia lekarskie w zakresie diagnostyki kardiologicznej [II]: próby     wysiłkowe EKG (1)(2)(3), badania holterowskie (1).
 5. Świadczenia lekarskie [II] – konsultacje stomatologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1).
 6. Świadczenia lekarskie [II] - konsultacje okulistyczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)(2).
 7. Świadczenia lekarskie [II] - konsultacje neurologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej i oddziałów szpitalnych (1)(2).
 8. Świadczenia lekarskie [II] - konsultacje kardiologiczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej (2).
 9. Świadczenia lekarskie [II] - konsultacje ortopedyczne dla potrzeb badań profilaktycznych, komisji lekarskiej (2).
 10. Świadczenia lekarskie [II] - w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  w oddziałach szpitalnych (1).
 11. Świadczenia w zakresie usług lekarskich [II] w Poradni Medycyny Pracy (1)(2).
 12. Świadczenia w zakresie usług psychologicznych [II] – badania psychotechniczne (2).
 13. Świadczenia diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego [I] (1).
 14. Świadczenia w zakresie badania EMG, EEG, Videometrii [II] (1)(2).    
 15. Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej [II] (1)(2)(3) oraz organizacji
  i prowadzenia punktu pobrań materiałów do badań laboratoryjnych (2), badań immunohistopatologicznych, cytopatologicznych, histopatologicznych (1)(2).  
 16. Świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej [II]: RTG, USG, MRI, TK, PET, scyntygrafii (1)(2)(3) i densytometrii (1).
 17. Transport medyczny [II] (1).
 18. Świadczenia w zakresie tomografii oka, angiografii fluoresceinowej [II] (2).
 19. Badanie autopsyjne [II] (1).
 20. Świadczenia w zakresie pielęgniarki epidemiologicznej [II] (1).
 21. Świadczenia w zakresie lekarza przewodniczącego Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych [II] (1).

          Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

            Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: http://poliklinika.zgora.pl/programy-7.html.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na 2021 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ........................................” do dnia 29.12.2020 r. do godz.9.00  w Sekretariacie  SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu   29.12.2020 r. o godz. 10.00 oraz w zakresie POZ w dniu 30.12.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B210.

            Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

            Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

 

W przypadku problemów z pobraniem meteriałów konkursowych prosimy o kontakt mailowy:

dyrektor@poliklinika.zgora.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Karczewską, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@poliklinika.zgora.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora, wynikających z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2018.2190 t.j.);
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. obsługa prawna, dostawa oprogramowania czy usług z zakresu obsługi teleinformatycznej, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym na potrzeby wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją ewentualnego niepodania danych osobowych będzie wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, tj. odrzucenie oferty;
 4. Administrator w oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=